Činnost a program skupiny CzWA OS REP

Skupina CzWA OS REP (skupina pro řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod) je oficiální stálou skupinou CzWA ČR, která vznikla v roce 2008 podle stanov AČE ČR a v současnosti pracuje podle stanov CzWA. Skupina je stálá, otevřená a mohou se na její činnosti účastnit všichni, a to i nečlenové CzWA, kteří jsou ochotni ve skupině aktivně pracovat a jejíž cíle jsou jim blízké.

Skupinu tvoří zástupci nejrůznějších organizací, firem a škol, jejichž zaměřením je úprava a čištění odpadních a jiných vod s cílem dosažení vysoké technologické a ekonomické efektivity procesu a provozu technologických zařízení.

Program a cíle

Skupina se podílí na tvorbě, případně návrzích technologických postupů, norem a předpisů a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu.

Hlavní cíl skupiny je formou pravidelných konferencí ve dvouletých cyklech, konaných s konkrétním tématickým zaměřením, šířit nové informace v této části vodního hospodářství a konkrétní poznatky z vlastní nebo sledované odborné činnosti.

Legislativa a činnost skupiny

V této oblasti se skupina snaží formou osvěty, především články v odborných periodikách propagovat optimální technologické postupy nebo řešení zajišťující splnění nových, přísnějších legislativních požadavků vyžadovaných v ČR nebo v EU, se záměrem minimalizace ekonomických dopadů spojených s jejich zaváděním do praxe, především se zaměřením na citlivé oblasti se zvýšeným důrazem na ochranu přírody nebo vodních toků.

Kromě uvedeného má skupina záměr podílet se v rámci CzWA a dle svého zaměření na činnosti v následujících oblastech:

  • odborné posudky a poradenství v oblasti čištění a vypouštění komunálních nebo průmyslových odpadních vod, včetně optimalizace provozu kalových hospodářství čistíren odpadních vod
  • práce na komentovaném znění stávající legislativy týkající se obecně vypouštění, čištění nebo předčištění komunálních nebo průmyslových odpadních vod
  • účast na novelizaci legislativy týkající se odpadních vod obecně
  • organizace konference či seminářů s tématikou zaměřenou na sledovanou oblast odpadních vod
  • sledování a propagace moderních technologických postupů a odborná spolupráce na jejich efektivním zavádění do technologické praxe

Dosavadní výsledky činnosti členů skupiny

Organizace konferencí „Boskovice 2005 a 2007“ a „Blansko 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 a 2022″, seminářů k aktuálním tématům a prezentace a publikace vlastních pracovních výsledků a dalších praktických informací.