Seminář o procesním míchání, Rybníky 2010 Tisk
Autor: Ing. Jan Foller   

Interní seminář OS REP v Rybníkách u Moravského Krumlova 11.11.2010.

Za účasti předních odborníků z ČVUT (Prof. Pavel Ditl, DrSc., Prof. František Rieger, DrSc.), firmy TECHMIX (Ing. Pavel Seichter, CSc.), firmy VAS, a.s. (Doc. Milan Látal, CSc.) a členů odborné skupiny CzWA OS REP, proběhlo v Rybníkách u Moravského Krumlova neformální pracovní setkání nad tématem: „Procesní míchání a problematika návrhu reaktorů“, se zaměřením na čistírny odpadních vod. Toto jednání vyvolalo na základě potřeby řešení konkrétních provozních problémů vedení OS REP z přesvědčení, že probíraná problematika může zajímat i ostatní členy skupiny a další odborníky s jiným zaměřením.

Rybníky 2010 01

Na základě dlouholetých zkušeností můžeme konstatovat, že problematika optimálního způsobu míchání a čerpání na čistírnách odpadních vod bývá velmi často podceňována, obzvláště v posledních letech, kdy dochází k intenzifikaci čistíren odpadních vod a kalových hospodářství na kvalitativně jinou technologickou úroveň a není to problém pouze „balených ČOV“, ale i velkých městských ČOV.  V nových nebo rekonstruovaných objektech ČOV jsou zpracovány často značně zahuštěné kaly nebo suspenze s „NENEWTONOVSKÝM“ chováním a pro tyto podmínky existuje v odborné literatuře pouze několik odkazů a informací o návrhových provozních datech, což v konečném důsledku může vést a často i vede k tomu, že například nově intenzifikovaná vyhnívací komora má horší provozní výsledky po rekonstrukci než měla při stejném zatížení před intenzifikací.

 

Mlýn RybníkyBylo by samozřejmě velmi jednoduché tvrdit, že v takových případech za všechno může pouze špatné míchání, ale ze všech možných aspektů a příčin těchto problémů jsou právě kvalita míchání a geometrie reaktorů nejčastěji opomíjeny. Důvodů může být několik, snad komplikované hledání důkazů, ale pravděpodobné spíše je, že se o možnostech řešení této příčiny obecně málo ví, a že se pod vlivem povrchních, často unáhlených závěrů řeší raději zcela zbytečně a v konečném důsledku bez efektu problémy zástupné anebo se jednoduše tyto problémy až do okamžiku zjištění vysokých provozních nákladů vůbec neřeší. Hlubší rozbor této problematiky by vydal na mnohem rozsáhlejší text než je tato zpráva, což však není jejím účelem. Důležité je to, že původní názory provozních techniků a většiny zúčastněných členů skupiny OS REP na složitost řešení těchto problémů potvrdili i přítomní významní odborníci.

 

Inspirující, praktické poznatky, presentované pozvanými hosty na tomto setkání vedly k závěru, že je třeba presentovat na různých i větších odborných akcích více, v praxi konkrétně využitelných informací a ověřených návodů na řešení. Vhodnou příležitostí pro takové aktivity jsou například i větší konference, kde by měla být alespoň část referátů, případně posterů zaměřena na příklady ověřených konstrukčních řešení nebo na příklady nápravy chyb v řešení špatně vybavených objektů s patřičným objektivním vyhodnocením. To, co je v chemickém průmyslu běžně základem řešení návrhu technologických linek pro chemické procesy – teorie reaktorů, je z nepochopitelných důvodů ve fázi přípravy, ale mnohdy i ve fázi realizace rekonstrukcí a návrhů biochemických provozů ČOV často opomíjeno, například na úkor často přeceňovaných přínosů některých uspořádání sledu nádrží s odlišným REDOX prostředím a podobně. Snad za to může objektivně pomalejší průběh biologických procesů, než je tomu u chemických reakcí, tedy ne ihned zjistitelná odezva nebo velká setrvačnost těchto procesů daná například také podmínkami napojené stokové sítě. Svůj podíl může hrát i původně odlišné profesní zaměření projektantů nebo dodavatelů těchto staveb. Hlavním viníkem je však obecně malá informovanost o praktickém významu různých technických řešení procesních reaktorů ČOV, třeba i na úrovni „vstupní“ informace.

 

Při vědomí si těchto skutečností a také pod dojmem ze závěrů z jednání 11.11.2010 se OS REP při CzWA proto pokusí na konferenci v Blansku, již po čtvrté (24. – 25.2.2011),  tuto mezeru na trhu informací alespoň částečně vyplnit. S potěšením můžeme konstatovat, že na této akci přednesou svoje referáty také někteří z výše jmenovaných odborníků.

 

Závěrem sdělujeme touto cestou, že uvítáme příspěvky, zkušenosti nebo dotazy i jiných odborníků, zaměřených na tuto problematiku, ať již jsou nebo nejsou členy CzWA, anebo ať již jde o pouhé zájemce o řešení. Diskusi můžeme vést buďto na naších webových stránkách nebo na zmíněné konferenci v Blansku, viz. I. cirkulář. V každém případě jsme připravení, pokud vás tato informace zaujala, zodpovědět případné písemné dotazy na našem mailu nebo pomoci i jinou formou při řešení konkrétních problémů.