Banner

Galerie fotografií

Salon KH 3 Technologie pro hygienizaci kalu na kategorii 1 PDF Tisk

Technologie zajišťující hygienizaci kalu dle legislativy na kategorii 1
(použitelné pro ČOV do asi 30 tisíc EO)

ke stažení

text uvedený níže   Salon_KH_3.cast.pdf 25.02 KB
obrázek - poster   Salon_KH_3.cast.jpg 376.07 KB

Výběr vhodné technologie je závislý především na velikosti dané ČOV, na celkové koncepci kalového hospodářství i celé biologické linky ČOV, možnosti napojení ČOV na energetické sítě a podobně.

Vápnění:                     

Po předchozím odvodnění je kal smíchán s nehašeným mletým vápnem a deponován na určené místo. Je nutné likvidovat uvolněný amoniak.

Výhody:

Snadné doplnění za strojní odvodnění

Nevýhody:

- Hygienizační účinek je ovlivněn vstupní sušinou odvodněného kalu a dávkou vápna
- Povinnost eliminovat unikající amoniak (často opomíjená), komplikuje a prodražuje proces
- Hygienizovaný kal má výrazně snížený obsah využitelných nutrientů a vnáší do půdy velké množství inertního anorganického balastu – může ji znehodnotit
- Tato technologie zvyšuje hmotnost produkovaného kalu, což vede ke zvýšení nákladů na jeho využití či likvidaci
- Nehašené vápno je nebezpečná látka

Kompostování:

Tato technologie umožňuje zpracování různých druhů přebytečného kalu bez předchozí stabilizace za předpokladu zásoby dostatečného množství reaktivního substrátu. Pokud není kompostárna přímo v místě ČOV nebo její v bezprostřední blízkosti, proces se prodražuje a jeho využití se může stát i nereálné.

Výhody:

- S výhodou lze malou reaktivitu čistírenských kalů (i nestabilizovaných), kompenzovat vysoce reaktivním substrátem, například kejdou

Nevýhody:

- Stabilizovaný kal, zvláště z moderních ČOV kompost „chladí“, je třeba zajistit další substrát, až čtyřnásobek hmotnosti kalu
- Náročná logistika spojená s organizací provozu, pokud není kompostárna v místě
- Vysoké nároky na plochu – extenzivní metoda

Pasterace:

Podmínkou pasterace kalu je možnost využití bioplynu, jinak je metoda nerentabilní

Výhody:

- Při zachování předepsaných podmínek procesu se dosahuje vyšší sušiny při odvodnění produktu

Nevýhody:

- Při nerovnoměrné produkci bioplynu v procesu stabilizace kalu je třeba dotovat energii zemním plynem
- V případě spalování bioplynu na kogenerační jednotce není proces energeticky soběstačný (pokud nejsou aplikovány některé další moderní postupy zvyšující produkci bioplynu)
- Podmínkou pro rentabilní provoz je primární sedimentace v technologické lince ČOV
- Pasterizovaný kal, pokud není dále zpracován vykazuje při delším skladování oživení a nemusí potom vyhovět podmínkám legislativy

OSS – oxyterm sludge systém®

Univerzální technologie s širokými možnostmi uplatnění, která může být aplikována například po úpravě nerentabilně provozovaných metanizačních komor a podobně.

Výhody:

- plně automatický, vysoce stabilní provoz
- nízké provozní náklady
- optimální provázanost s biologickým stupněm ČOV
- dobrá odvodnitelnost produkovaného kalu – vysoká sušina
- možnost zpracování kalu i z jiných ČOV
- vysoká míra garance konečných vlastností produkovaného kalu i na deponii

Nevýhody:

- Technologie vyžaduje při plně automatickém provozu plynulé zajištění dávkování surového kalu v množství 35 – 130% projektované kapacity, jinak je nutné provoz kontrolovat 
 


NAVIGACE PO SALONU -0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-