Banner

Galerie fotografií

Salon KH 2 Technologie zpracování kalu PDF Tisk

Technologie zpracování čistírenských kalů využívané pro ČOV do asi 30 tis. EO

ke stažení

text uvedený níže   Salon_KH_2.cast.pdf 24.07 KB
obrázek - poster   Salon_KH_2.cast.jpg 346.97 KB


Čistírny s
 mechanickým stupněm zahrnujícím primární sedimentaci
(nebo podobné řešení separace primárního případně fyzikálně-chemického kalu)

- Dlouhodobé uskladnění v nádržích bez řízené aerace na dobu asi 150 dní, případně strojní odvodnění
- Dlouhodobé uskladnění v nádržích bez řízené aerace na dobu asi 150 dní s homogenizací mechanickým nebo pneumatickým mícháním, případně strojní odvodnění
- Dlouhodobé uskladnění v nádržích bez řízené aerace na dobu asi 60-90 dní a odvodnění strojní nebo na kalových polích
- Stabilizace v anaerobních podmínkách při teplotě okolí s jímáním bioplynu a uskladněním v otevřených nádržích, odvodnění strojní nebo na kalových polích
- Stabilizace v anaerobních podmínkách při mezofilní teplotě s jímáním bioplynu a uskladněním v otevřených nádržích, odvodnění strojní nebo na kalových polích
- Odvodnění kalu bez stabilizace s přímou vazbou na kompostárnu v areálu ČOV

Všechna tato řešení mohou být intenzifikována předřazeným zahuštěním kalu některou z vhodných technologií a případně po úpravě doplněna hygienizací některou z možných technologií (ATAS se vzduchem, vápnění nebo pasterizace).

Čistírny bez primární sedimentace

- Dlouhodobé uskladnění v nádržích bez řízené aerace na dobu asi 150 dní, kalová pole, případně strojní odvodnění
- Dlouhodobé uskladnění v nádržích bez řízené aerace na dobu asi 150 dní s homogenizací mechanickým nebo pneumatickým mícháním, kalová pole, případně strojní odvodnění
- Dlouhodobé uskladnění v nádržích bez řízené aerace na dobu asi 60 – 90 dní a odvodnění na kalových polích
- Prostá stabilizace a odvodnění na kalových polích nebo bez odvodnění
- Odvodnění bez stabilizace a přímé kompostování
- Řízená aerobní stabilizace vzduchem, aerací po dobu 35 – 45 dní a řízené koncentraci kyslíku, případně strojní odvodnění

Řada výše uvedených postupů se opouští pro vysoké provozní náklady, obtěžování okolí zápachem a hmyzem nebo pro nezajistitelné hygienické vlastnosti. 

V případě požadavku na hygienizaci je možné u výše uvedených technologií tuto zajistit bez odvodnění, pouze převozem na větší ČOV s příslušnou technologií nebo po odvodnění kompostováním, případně vápněním v místě.

- OSS – oxyterm sludge system®

Nový trend

Kombinace některých výše uvedených postupů nebo zpracování vhodně upravených kalů na vybraných pozemcích přímo v místě produkce.

 


NAVIGACE PO SALONU -0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-