Banner

Galerie fotografií

Salon KH 1 Legislativa ČR/EU PDF Tisk

Legislativní podmínky v ČR pro nakládání s kalem z ČOV

ke stažení

text uvedený níže   Salon_KH_1.cast.pdf 25.62 KB
obrázek - poster   Salon_KH_1.cast.jpg 390.57 KB

LEGISLATIVA ČR (závazná)

Kal jako odpad, katalogové číslo 19 08 05
Kal jako konečný produkt z procesu čištění odpadních vod je dle vyhlášky č.381/2001 Sb. (Katalog odpadů) zařazen jako odpad do skupiny 19 - katalogového čísla 19 08 05.

Každá biologická čistírna bez ohledu na velikost (počínaje domovními čistírnami) produkuje takovýto odpad v množství, které nelze z pohledu požadavků legislativy zanedbat a nakládání s ním tak musí být řešeno legitimním způsobem.

Další nakládání s kaly tedy podléhá režimu zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů.

Zákon:

185/2001 Sb....... Zákon o odpadech

Prováděcí předpisy k zákonu o odpadech:

294/2005 Sb.
Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

341/2008 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

374/2008 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb.

376/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

381/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

382/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, příloha č. 1 – vzor evidenční list využití kalu v zemědělství, příloha č. 2 – mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě, příloha č. 3 – mezní hodnoty koncentrací  vybraných rizikových prvků a látek v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě, příloha č. 4 – mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě, příloha č. 5 – minimální četnost chem. a mikrob. analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok, příloha č. 6 – metody odběru vzorků, analýz a metody pro mikrobiologická stanovení

383/2001 Sb.
Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
 

Kal je v zákoně o odpadech vyjmenovaným biologicky rozložitelným odpadem a nakládání s ním tak podléhá zvláštním ustanovením – řešením již není skládkování kalu.


Vyplývající povinnosti dle ustanovení předpisů:

vzorkování kalů s danou četností a rozsahem (těžké kovy, živiny,hygienické vlastnosti), hodnocení nebezpečných vlastností, kontrola a odběr akreditovaným způsobem, ...
- zpracování pouze prostřednictvím subjektu oprávněného k převzetí či provozování zařízení k  nakládání s odpady, kontrola způsobu nakládání a spolupráce při zpracování kalů, ...
- zařízení pro využití či odstranění se musí řídit schválenými podmínkami, provozními řády, ...
- pro aplikaci na zemědělskou půdu – úprava kalu - hygienizace, opět vzorkování (vč. pozemků), rozvozové plány, ...
- původce vede předepsanou evidenci a plní ohlašovací povinnost, ...
- a další ...

LEGISLATIVA EU
(je implementována do české legislativy, někdy v ní i zpřísněna)

- Směrnice Rady 86/278/EHS o ochraně ŽP a zvláště půd
   (využívání kalů na povrchu terénu)
- Směrnice Rady 2000/60/ES o vodě
   (kontrola znečišťujících látek)
- Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů
   (omezení ukládání čistírenských kalů na skládky)
 


NAVIGACE PO SALONU -0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-