Banner

Galerie fotografií

Naše stanovisko k připravované novele „Vodního zákona“ a návrhu nových poplatků za vypouštěné znečištění PDF Tisk
Autor: Ing. Jan Foller   

Stanovisko odborné skupiny CzWA pro řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – OS REP k připravované novele „Vodního zákona“ a návrhu nových poplatků za vypouštěné znečištění

Problematika návrhu novely zákona č. 254/2001, Sb. „Vodní zákon“, dále jen novely, především však nových sazeb za vypouštěné znečištění a odběr vod z vod podzemních, byla projednána na interním semináři skupiny k tomuto problému, konaném 11.11.2015. Východiskem pro jednání byly informace z jednání a presentace na MŽP, které se konalo 9.10.2015. 

Na tomto jednání byly uvedeny nové koncentrační a bilanční limity (musí být překročeny oba současně), pro N-NH4, NCelk., PCelk. a další, přičemž zásadní změny potkaly především hodnoty uvedených nutrientů. Poplatky za objem vod obecně byly zdůvodněny nárůstem inflace od posledních změn a k těmto se naše skupina nevyjadřuje, poplatky za znečišťující látky potom stavem povrchových vod.

Před vypracováním tohoto stanoviska, které je zaměřeno spíše na změny úhrad za vypouštěné znečištění, byly posouzeny výsledky asi 150-ti ČOV různých velikostí (200 – 100000 EO), které mají členové skupiny k dispozici v parametrech zbytkových koncentrací nutrientů, na kterou klade novela asi největší důraz, a výsledkem vyhodnocení jsou tyto závěry:

1. ČOV postavené v souladu s doporučeními platné ČSN 756401, jako nízko zatížené (asi 0,05 kg BSK5/kg), s využitím běžně dostupných zkušeností, na stokové síti odpovídající platným normám pro řešení kanalizace, bez významných zdrojů vod průmyslových, mohou dosahovat při správném způsobu provozu a dodržování obecně platných zásad kanalizačních řádů takových hodnot dusíkatého znečištění, že se poplatkům mohou vyhnout.

2. Koncentrační limit pro PCelk. = 0,2 mg/l není běžným simultánním srážením na odtoku z ČOV garantovatelný, ale jeho dosažení nebo přiblížení se k němu je i bez významnějších zásahů do technologie možné na většině ČOV, pokud jejich koncepce odpovídá bodu add. 1.

3. Je zřejmé, že pro řadu ČOV bude nutné kvůli koncentračnímu limitu PCelk. vybudovat nějakou formu III. stupně dočištění s odděleným srážením, ale podle zkušeností členů skupiny vede takové opatření při správném řešení těchto objektů k úsporám za chemikálie, které v delším časovém horizontu investici kompenzují.

4. Ten, kdo vzal vážně tabulku 3., přílohy 1. NV 61/2003 z 28.2.2003, vyjadřující „Dobrý stav vod“, realisticky posoudil stav vod v recipientech a zvážil krajní možnost stanovení limitních koncentrací, pokud by vodohospodářský orgán postupoval striktně podle výsledků směšovacích rovnic „kombinovaným“ způsobem, by musel dojít k závěru, že emisní standardy ani pozdější limity dle „BAT“ příliš zlepšení nepřinesou a musel tedy očekávat ve výše uvedených položkách změny vedoucí k motivaci znečišťovatelů, provozovatelů a projektantů, budovat stavby technicky dotažené (úroveň poznání v oboru již v této době převyšovala i u nás realitu u nových staveb), s důrazem na provozní náklady a ekologický efekt.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na vážnou situaci stavu našich povrchových vod, především v položce PCelk. došla naše skupina k závěru, že je nutné připravovanou novelu vodního zákona, alespoň v uvedených položkách podpořit. Limitní koncentrace nutrientů pro zpoplatnění jsou reálně dosažitelné bez větších investic na moderních ČOV většiny velikostních kategorií, tam, kde budou problémy („vybydlené“ nebo zastaralé provozy), by stejně muselo dojít k intenzifikacím. Musí se vyplatit odpovědný a poctivý přístup k problematice ČOV a jejich provozu, zaměřený na rozumnou ochranu toku. K ostatním novinkám v „novele“, než je výše rozebráno se bude možné konkrétně vyjádřit až po vydání příslušných prováděcích vyhlášek, budou-li, které konkretizují například přístup k odlehčovacím objektům a dešťovým zdržím na jednotné kanalizaci, případně organizaci kontrol znečištění a metodiku konečného výpočtu výše poplatků i za ostatní polutanty, AOX a podobně.

V Brně, dne: 18.11.2015               Zpracoval: Ing. Jan Foller, mluvčí odborné skupiny OS REP