10 let trvání konferencí

Konference na téma: „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod“ v roce 2015 oslaví deset let

V době konání 6. konference „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – Blansko 2015“, která proběhne v termínu 26. – 27. února 2015 v hotelu Panorama v Blansku – Češkovicích, uplyne 10 let od okamžiku, kdy se konala pod záštitou VAS, a.s. tato akce poprvé. Konference na téma: „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod“ a VAS oslaví deset let

 

Prvotním důvodem pro konání této konference, která měla být původně jednorázovou akcí, bylo za pomoci nejlepších českých, případně zahraničních odborníků, hledání technologických řešení, která by umožňovala dosáhnout teoreticky uložitelných limitů znečištění na odtoku z biologických čistíren odpadních vod, vyplývajících z tabulky 1, přílohy 3, NV 61/2003, při aplikaci „kombinovaného“ přístupu. Jednalo se tehdy především o odtokové parametry nutrientů, zejména dusitanů a celkového fosforu na úrovni cílového stavu požadované kvality povrchových vod.

Trocha historie

První konference na uvedené téma byla v roce 2005 organizována technickým útvarem generálního ředitelství VAS po stránce garance odborné úrovně programu a technickou divizí VAS po stránce organizační, a konala se v Boskovicích. Nečekaný úspěch programu konference a ohlas v odborných kruzích byl důvodem pro organizaci druhé konference v roce 2007, která se konala opět pod záštitou VAS, také v Boskovicích a byla organizována již pouze technickým útvarem generálního ředitelství za spoluúčasti sekretariátu generálního ředitele VAS. Zaměření bylo podobné jako u první akce, ale doplněno o komplexnější pohled na řešení čištění odpadních vod v citlivých oblastech, se zvláštním zřetelem na krasové oblasti a o nová témata řešící organizaci provozu většího počtu malých čistíren odpadních vod. Vzhledem k tomu, že konference svým významem, podle ohlasu, přesahovala rozměr „regionální – firemní“ akce, a že bylo zřejmé, že její opakování ve dvouletých intervalech má své opodstatnění, rozhodli se původní autoři projektu o její převedení pod záštitu  Asociace čistírenských expertů České republiky, později CzWA – Asociace pro vodu České republiky a VAS zůstala dále v pozici generálního partnera. Tematické zaměření konference vedlo organizátory akce v roce 2008 k založení odborné skupiny pro „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod“ (OS REP), při CzWA a tato skupina je hlavním garantem konference dodnes. Jádro této odborné skupiny tvoří technologové a specialisté VAS společně s několika předními odborníky oboru z celé republiky. Od roku 2009 se přesunulo dějiště konference do původně zamýšleného místa konání, „Brány Moravského krasu“ – Blanska, kde se koná již tradičně od roku 2009 dodnes. Od samého počátku v roce 2005, má tato konference mezinárodní charakter a je také mezinárodně registrovanou akcí.

Co konference přináší

Již od první konference v roce 2005 je program odborných referátů především podřízen scénáři, který je připraven členy programového výboru z Odborné skupiny pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních vod a vychází vždy z aktuálních praktických potřeb, jak jsou monitorovány každodenně v běžném provozu vodárenských společností v České republice nebo z reakcí provozovatelů čistíren odpadních vod na legislativní změny.

Konference a VAS ochrany krasových prostor před negativními vlivy špatně čištěných nebo nečištěných splaškových odpadních vod. S ohledem na místo konání konference a skutečnost, že velká část členů Odborné skupiny pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních vod jsou nebo byli pracovníci VAS, vychází část presentovaných referátů z jejich vlastní práce nebo ze spolupráce technologů VAS s odbornými výzkumnými pracovišti nebo technologickými firmami. Ucelený přehled o rozsahu a šíři řešených témat lze získat z informací uvedených na webových stránkách Odborné skupiny pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních vod, z vydaných sborníků nebo na webových stránkách Asociace pro vodu České republiky (www.czwa.cz). Od samého počátku se snaží programový výbor o to, aby přednesené referáty přinášely nové, prakticky využitelné, jinde zatím nepublikované informace a poznatky. Zvláštní důraz je kladen na to, aby komerční informace i ze strany obchodních nebo dodavatelských firem, byly omezeny na minimum nebo byly presentovány pouze formou stánků na doprovodné výstavce. Tuto zásadu ocenila drtivá většina účastníků konferencí, technologů, provozovatelů čistíren odpadních vod i vědeckých pracovníků a je také často důvodem k jejich opakované účasti na dalších ročnících.K tématům vycházejícím ze zmíněného scénáře jsou potom přidány odborné referáty, které rozebírají teoretické principy moderní technologie čištění odpadních vod a v neposlední řadě program obsahuje referáty s problematikou

Od prvopočátku konání těchto konferencí obsahoval program vždy také původní referáty z provozní a technologické praxe VAS a je nadevší pochybnost, že tyto přispěly k účinné propagaci VAS v odborném světě. Prakticky všechny tyto publikované práce však mohly u čistě provozní firmy, kterou VAS je, vzniknout pouze s podporou a s finančním zajištěním (formou bezplatné realizace nebo zapůjčení potřebných pokusných technologických zařízení), některou z technologických firem, která v oboru působí. Témata a jejich řešení však dodali technologové VAS, bez jejichž osobní a nutno podotknout, nikým nehonorované iniciativy by nemohly být referáty vůbec vypracovány. S odstupem času je možné konstatovat, že se právě řada z těchto uvedených prací stala základem dobrého jména a prestiže VAS v oboru čištění odpadních vod, kterému se nyní u odborné veřejnosti těší. Za všechny je možné uvést například práce v oblasti technologie čištění odpadních vod a provozu kalových hospodářství čistíren odpadních vod, jako jsou:

  • oddělené srážení fosforu a studie jeho účinnosti
  • koncepty řešení terciálního stupně čistíren odpadních vod
  • nové koncepty zpracování čistírenských kalů

V oblasti inovací se jednalo především o spolupráci na návrhu systému zpracování kalů z většího množství malých čistíren odpadních vod a konceptu malé mobilní odstředivky, který převzali oba výrobci v České republice, jak PBS Velká Bíteš, tak ESB Brno, a který je již prakticky a s přínosem využíván i mimo oblast působnosti VAS. Z dílny VAS pochází také řada čistě teoretických prací, které v některých případech vedly i k praktické realizaci. Za nejvýznamnější přínos VAS v této oblasti lze uvést vypracování technologického řešení hygienizace čistírenských kalů metodou autotermní aerobní termofilní stabilizace (ATAS), za využití čistého kyslíku, která je chráněna evropským patentem a představuje světové prvenství ve zvládnutí a řízení tohoto procesu. Přínos tohoto řešení bude zřejmě oceněn již v blízké budoucnosti, protože se jedná o jednu z mála technologií, která je snadno realizovatelná na každé čistírně odpadních vod s kapacitou přibližně od 4000 EO a má perspektivu i v době zpřísněné legislativy, kterou lze očekávat v oblasti požadavků na hygienické zabezpečení čistírenských kalů před jejich aplikací na zemědělskou půdu. Podrobné informace o účinnosti a ekonomii tohoto procesu byly součástí několika prací a referátů i na konferenci v Blansku.

Konference a veřejnost

Zájem o konferenci v Blansku u odborné veřejnosti nepolevil ani v době, kdy byly z důvodů dopadů ekonomické krize omezovány finanční prostředky na podobné akce u většiny firem. Lze říci, že si konference našla svoje pevné místo mezi tradičními významnými akcemi s podobným zaměřením v ČR a na počtu zájemců o účast nezměnila nic ani skutečnost, že se ve stejném roce vždy koná i prestižní mezinárodní bienální konference Asociace pro vodu České republiky. Je to možné vysledovat, jak na zájmu přednášejících z řad známých a významných odborníků z vysokých škol, tak na vyrovnaném počtu přihlášených účastníků nebo vystavujících firem. Zájem o konferenci si vysvětlujeme jako důsledek organizátory záměrně kladeného důrazu na odbornou úroveň referátů, protože tito jsou přesvědčeni, že pokud něco obor čištění odpadních vod v očích veřejnosti poškozuje, tak je to nezodpovědné zlehčování samotného oboru některými „popularizátory“, kteří nabízejí jednoduché až „zázračné“ koncepty řešení problematiky čištění odpadních vod, většinou však bez ohledu na požadavky platné legislativy nebo na ochranu vodních toků, případně na vlastní trvalou funkčnost nabízených řešení. Tuto situaci navíc vylepšuje zvyšující se zájem ze strany správců toků a rozšiřující se diskuse nad tématy uvedenými na konferenci.

Konference a budoucnost

Skutečnost, že se organizátoři konference opírají vždy především o aktuální zkušenosti z provozu více než sto dvaceti čistíren odpadních vod, provozovaných VAS, důraz na praktický přínos přednesených referátů i přes jejich vysokou teoretickou úroveň a především rostoucí kladný ohlas u široké odborné veřejnosti dávají naději, že i v další desítce let bude mít konference v Blansku co říci, a že bude stále vyhledávaným zdrojem inspirace pro projektanty, technology a provozovatele čistíren odpadních vod. Organizátoři z odborné skupiny pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních vod při České asociaci pro vodu již nyní, kdy je v plném proudu příprava 6. konference, připravují koncept dalšího ročníku, především formou hledání aktuálních témat, mezi nimiž lze například nalézt i praktická vyhodnocení některých inovací, použitých při právě probíhajících rekonstrukcích čistíren odpadních vod, kde jsou aplikovány.

Několik slov závěrem

Podobně, jako při výročích jiných podobných akcí je potřeba i zde na místě poděkovat všem přednášejícím z řad významných vědeckých pracovníků z vysokých škol, technologům a odborníkům českých i zahraničních firem, pracovníkům Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras i provozním praktikům vodárenských společností, kteří se u pultíku na předcházejících konferencích v Boskovicích a Blansku vystřídali a bez nároku na honorář za to, přinesli odborné a poučné referáty. Další poděkování patří i sponzorům akce, kteří svým přispěním její konání umožnili a v neposlední řadě těm, kteří ji připravili organizačně, včetně vedení hotelu Panorama v Blansku – Češkovicích, které svým profesionálním přístupem přispělo a stále přispívá ke zvyšující se její společenské úrovni. Věřme, že všichni projeví zájem o spolupráci i v dalších letech a doufáme, že jejich úsilí ocení další noví i stálí účastníci konference.